01.

Gebiedsontwikkeling

Vanuit gebiedsontwikkeling houden wij ons bezig met gebiedskenmerken en het landschap, met als doel het ideale evenwicht te vinden tussen ecologie en economisch-sociale belangen. We herstellen of verbeteren bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. We geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan

02.

MVO en duurzaamheid

Een belangrijk aandachtspunt voor K3Delta is hoogwaterveiligheid. Door onze participatie in diverse hoogwaterveiligheidsprojecten dragen wij hieraan bij. Het creëren van hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling gaan volwaardig samen. Wij zijn er trots op dat diverse van onze projecten gelden als internationaal voorbeeld. Projecten waarbij door de winning van zand en grind, klei of het bergen van baggerspecie vele hectaren nieuwe (struin)natuur is ontwikkeld. Met onze branchevereniging werken wij samen om te komen tot een CO2 prestatietool.

 

03.

Referentieproject:
Marspolder

Het gebied staat in de wijde omgeving bekend vanwege de aantrekkingskracht voor bijzondere vogelsoorten. Diverse soorten van de Rode lijst zijn waargenomen in de Marspolder. K3Delta heeft haar werk inmiddels afgerond; het gebied wordt nu beheerd door de stichting Het Geldersch Landschap.

04.

Referentieproject: Gamerensche Waard

Eind jaren negentig is het project opgeleverd als ‘nevengeulen Gamerensche Waard’ met het accent op natuurontwikkeling. Samen met Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer is dat project versneld uitgevoerd omdat er na het hoge water van 1993 en 1995 zand en klei nodig was om de noodzakelijke dijkverzwaringen uit te voeren.