Grond- en baggerspecie

GrondbankGMG, onderdeel van de K3-organisatie, is gespecialiseerd in het verantwoord toepassen van herbruikbare grond en baggerspecie. Baggerspecie (waterbodem) komt vrij bij het uitbaggeren (onderhouden) van sloten, grachten, rivieren en havens. Grond (landbodem) komt vrij bij bijvoorbeeld bouwprojecten. Binnen onze milieuafdeling bieden wij oplossingen voor het weer nuttig toe kunnen passen van grond en baggerspecie. Hiermee kunnen we gelijktijdig mooie functies als de aanleg van geluidwallen naast snelwegen, de aanleg van hoogwatervrije vluchtplaatsen voor vee in uiterwaarden en natuurontwikkeling door het verondiepen van oude zandgaten mogelijk maken. Door jarenlange ervaring hebben wij het proces van ontwikkeling van locaties, van acceptatie en toetsing van grondstromen en van verwerking en beheer verregaand geoptimaliseerd. Zorgvuldig en betrouwbaar Wij beschikken over een netwerk van locaties door heel Nederland waar we grond en baggerspecie kunnen toepassen.Geluidswallen Weg- en treinverkeer zijn de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. De overheid stelt ten behoeve van de leefbaarheid geluidsnormen aan het wegverkeer. Een belangrijke en effectieve maatregel om geluidshinder te verminderen is de aanleg van geluidswallen. Door uitbreiding van zowel het spoor- als het wegennetwerk en de toename van bebouwing wordt de vraag naar geluidsreducerende maatregelen op steeds meer plaatsen urgent. GrondbankGMG realiseert geluidswallen door nuttig hergebruik van vrijkomende grond bij andere projecten. Lees meer over deze toepassing in onze leaflet: Leaflet Geluidswallen
Bekijk handleidingen

Weilanddepots Baggeren is belangrijk om de bevaarbaarheid, de doorstroming en het ecologisch functioneren van watergangen te garanderen. Door het periodiek verwijderen van de voortdurend ophopende sliblaag blijft de aan- en afvoerfunctie van watergangen in stand, zodat we droge voeten houden. Als er voor de vrijkomende bagger onvoldoende ruimte op de oever is, biedt een weilanddepot vaak uitkomst. GrondbankGMG heeft brede kennis van en ruime ervaring met de realisatie van dit soort weilanddepots. Hierdoor kan vroegtijdig een oplossing geboden worden voor baggerspecie die vrijkomt bij grote baggerprojecten. Ook bij complexe stedelijke bouwprojecten waarbij afvoer per as lastig is, kan een weilanddepot aan de rand van de stad uitkomst bieden. Vrijkomende grond uit de bouwkuip kan dan via een persleiding naar een weilanddepot getransporteerd worden. Lees meer over deze werkwijze in onze leaflet: Leaflet Weilanddepots Een paar prachtige luchtfoto's van weilanddepots:
Luchtfoto Weilanddepot Luchtfoto Weilanddepot2 Luchtfoto Weilanddepot3 

Locaties Grond- en baggerspecie

Mogelijk liggen er twee locaties dicht bij elkaar. Zoom in om uw exacte gewenste locatie te bepalen.