Herinrichting Randwijkse Uiterwaarden

K3Delta en Filippo Onroerend Goed Mij B.V. (voorheen Steenbakkerij Randwijk) hebben een overeenkomst voor het uitvoeren van een oude (vigerende) ontgrondingsvergunning voor de winning van klei. Deze vergunning heeft betrekking op twee percelen in de Randwijkse Waarden.

De vergunning biedt de mogelijkheid om op 2,2 hectare klei te winnen. Vervolgens wordt zanderig materiaal uit de naastgelegen plas opgebracht, zodat na kleiwinning het agrarisch gebruik kan worden voortgezet. De keramische klei wordt per schip afgevoerd naar de steenfabrieken in de regio.

Bestaande natuurwaarden
Op de zuidoever van de oostelijk gelegen hercultiveringsplas zijn diverse beverburchten en -holen aangetroffen. Vanaf deze oever worden dan ook geen werkzaamheden uitgevoerd. Bevers zijn vooral ’s nachts actief. Overdag brengen ze de tijd voornamelijk slapend door op legers, in holen of in burchten. Door niet tussen zonsondergang en zonsopkomst te werken, wordt rekening gehouden met de bever. De noordoostelijke oeverzone van de plas bestaat uit slikkige oevers en is derhalve geschikt als leefgebied voor steltlopers zoals kievit, grutto en tureluur. Ter plaatse van
deze slikkige oevers vinden geen werkzaamheden plaats. Het afgraven van kleiig en zanderig materiaal langs de noordoever resulteert zelfs in een toename van het areaal slikkige oevers.
Tijdens de uitvoering gaan wij nauwkeurig om met flora en fauna door te werken volgens de goedgekeurde gedragscode ‘Zorgvuldig winnen’.

Uitvoering
Alvorens een kleipakket van gemiddeld 2,5 meter wordt afgegraven, wordt ca. 0,3 m. bovengrond afgeroofd en opzij gezet. Wegens een te hoog organisch stofgehalte is deze bovenste 30 centimeter niet geschikt voor de keramische industrie. Het is bovendien vanuit behoud van de agrarische functie belangrijk dat deze laag wordt teruggeplaatst. De keramische klei wordt per vrachtwagen over een rijplatenroute naar de waterkant gebracht. Vervolgens wordt de klei over de pontonbrug in het schip geladen, waarna het per schip naar diverse baksteenfabrieken wordt afgevoerd.
Om het perceel ook in de toekomst agrarisch te gebruiken wordt kleiig en zandig materiaal aangebracht, afkomstig uit de oostelijk gelegen zandwinplas. Om bij het materiaal te komen wordt een hydraulische graafmachine met (extra) lange giek ingezet. De vergunning biedt eventueel de mogelijkheid om de plas aan de noordzijde uit te breiden. Het westelijk gelegen perceel wordt
conform vergunning ‘tonrond’ opgeleverd (zie opleveringstekening op de leaflet Randwijksche uiterwaarden) op een peil van 7.95 m +NAP in de lengteas en 7.65 m +NAP langs de zijden. De afwerking vindt plaats met de eerder afgegraven perceeleigen bovengrond.

Planning
Voor de uitvoering moeten eerst nog een aantal vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting gaat in de tweede helft van 2017 daadwerkelijk de schop in de grond. Vanaf de start wordt het project in maximaal drie jaar uitgevoerd, waarbij in korte aaneengesloten periodes wordt gewerkt. In de leaflet Randwijksche uiterwaarden leest u alles over dit initiatief.

Vragen?
Heeft u vragen over de kleiwinning? Wij beantwoorden deze vanzelfsprekend graag. U kunt contact opnemen met Jildert Hijlkema via telefoonnummer 024 – 348 88 52 of per e-mail via j.hijlkema@k3delta.nl. Voor uitvoeringsgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Ronald Waanders via telefoonnummer 024 – 348 88 67 of per e-mail via r.waanders@k3delta.nl.

DSC02507 DSC02476 DSC_6491 20161207_111417