+

Rhederlaag

×

Sinds 2013 is K3Delta door een bedrijfsovername betrokken bij de uitvoering van de ontgronding op het Rhederlaag. Na aanvang van de werkzaamheden eind 2013 is ons duidelijk geworden dat er veel maatschappelijke onrust en verzet tegen deze ontgronding is in de omgeving. In gezamenlijk overleg met de provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar en LeisureLands hebben wij ons dan ook ingespannen om te komen tot een maatschappelijke dialoog met de omgeving. De vigerende plannen zijn in de koelkast gezet en gezamenlijk zijn wij bezig met een zoektocht naar een mogelijk alternatief plan. Begin oktober heeft de eerste hiervoor in het leven geroepen ‘werksessie’ plaatsgevonden en wij zijn blij dat er ruim 30 vertegenwoordigers van betrokken omwonenden en organisaties meedenken over de mogelijkheden voor dit alternatieve plan. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en delen we de verslaglegging na iedere werksessie met u. Ook vindt u hier de pdf-bestanden van presentaties, nieuwsbrieven en schetsvoorstellen.

Ontdek het project

Rhederlaag

Sinds 2013 is K3Delta door een bedrijfsovername betrokken bij de uitvoering van de ontgronding op het Rhederlaag. Na aanvang van de werkzaamheden eind 2013 is ons duidelijk geworden dat er veel maatschappelijke onrust en verzet tegen deze ontgronding is in de omgeving. In gezamenlijk overleg met de provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar en LeisureLands hebben wij ons dan ook ingespannen om te komen tot een maatschappelijke dialoog met de omgeving. De vigerende plannen zijn in de koelkast gezet en gezamenlijk zijn wij bezig met een zoektocht naar een mogelijk alternatief plan. Begin oktober heeft de eerste hiervoor in het leven geroepen ‘werksessie’ plaatsgevonden en wij zijn blij dat er ruim 30 vertegenwoordigers van betrokken omwonenden en organisaties meedenken over de mogelijkheden voor dit alternatieve plan. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en delen we de verslaglegging na iedere werksessie met u. Ook vindt u hier de pdf-bestanden van presentaties, nieuwsbrieven en schetsvoorstellen.

Aanleiding
Al sinds de jaren ’60 wordt zand gewonnen in het gebied Rhederlaag. Het gebied is daardoor omgetoverd tot het grootste watersportgebied van Oost-Nederland.
Leisurelands en K3Delta beschikken over een concessie voor zandwinning in het gebied Rhederlaag. Gezien de eerder genoemde maatschappelijke onrust over de plannen (een wijziging in 2013 van de bestaande ontgrondingsvergunning), hebben de initiatiefnemers in overleg met de gemeente en de provincie besloten om voorlopig  geen gebruik te maken van de winrechten. Dit om na te gaan of een alternatief inrichtingsplan mogelijk is. Door het alternatief op te stellen in nauwe samenwerking met direct betrokkenen, zoals omwonenden, ondernemers, recreanten en terreinkenners, zoals sportvissers, watersporters, en mensen met kennis van natuur of cultuurhistorie, hopen initiatiefnemers op een plan dat meer draagvlak geniet in de omgeving.

Aanpak
Voor de zoektocht naar een alternatief worden enkele avondsessies georganiseerd, waarbij de deelnemers, in ateliervorm groepsgewijs discussiëren en schetsen. Bij elke schetstafel zorgt een ervaren landschapsarchitect voor ondersteuning en begeleiding. Zo nodig wordt gezorgd voor specifieke input door vakspecialisten. Naar verwachting gaat het om een aantal avonden, waarbij stapsgewijs gezocht wordt naar een gedragen alternatief plan op hoofdlijnen.
Daarna wordt het globale alternatief door initiatiefnemers verder uitgewerkt tot een realistisch planontwerp. Hier vindt ook het noodzakelijk onderzoek plaats waarbij het plan wordt getoetst op vergunbaarheid.

Planning
Wanneer het proces leidt tot een gedragen alternatief plan, wordt vermoedelijk rond de zomer van 2017 een hernieuwde aanvraag voor de benodigde vergunningen ingediend.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 1: Terugblik werkbijeenkomst / atelier (3 okt. 2016)
Nieuwsbrief 2: Vertegenwoordiging vanuit ateliergroep
Nieuwsbrief 3 – Verslag projectgroep 1
Nieuwsbrief 4 – Toelichting schets
Nieuwsbrief 5 verslag werkbijeenkomst atelier 28 nov 2016