Millingerwaard

Millingerwaard is uniek: door de aanwezige natuurwaarden, haar ontstaan en de voorbeeldrol die zij vervult.

Zo heeft de herinrichting van de Millingerwaard als voorbeeld gediend voor het “Plan Ooievaar: de toekomst van het rivierengebied (1987)”. Een in die tijd vernieuwende visie op het rivierengebied waarbij het laten ontwikkelen van ooibossen een belangrijk onderdeel is, komt nu tot een prachtige afronding.

Initiatief
Wat begon als kleinschalige kleiwinning door o.a. Delgromij, in de nabijheid van een steenfabriek is uitgegroeid tot een bekend voorbeeld van natuurontwikkeling in het Nederlandse Rivierengebied. In 2005 zijn alle eigendommen overgedragen aan Dienst Landelijk Gebied. De herinrichting ‘Veiligheid en Natuur’ vindt plaats in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied en is onderdeel van het plan Ruimte voor de Rivier, dat de risico’s van hoogwater wil verminderen met de aanleg van overloopgebieden. Op langere termijn zal de Millingerwaard zichzelf kunnen ontwikkelen tot een robuust natuurgebied waarbij natuurlijke processen hand in hand gaan met recreatie.

De uiterwaard speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van rivierwater naar zee. Met het oog op de stijging van de (hoog) waterstanden in de rivier is rivierverruiming noodzakelijk. In de Millingerwaard wordt dit gerealiseerd in combinatie met natuurontwikkeling. Het is de bedoeling om de rivier de Waal meer ruimte te geven in de Millingerwaard door de aanleg van een geulenpatroon in de uiterwaard. Hierdoor stijgt het rivierwater minder bij hoogwater en dat is van belang voor de veiligheid. Een tweede doel van de herinrichting is natuurontwikkeling in de Millingerwaard. De kenmerkende riviernatuur wordt versterkt, met ruimte voor open water, rietmoerassen, rivierduinen, oevervegetaties, ooibossen en natte en droge, kruidenrijke graslanden. De herinrichting vindt plaats in opdracht van Dienst Landelijk Gebied en wordt uitgevoerd door Combinatie Boskalis – Van de Wetering in samenwerking met K3Delta.

Transparantie richting overheid en burger staan bij K3Delta voorop. Grootschalige projecten lijken vaak intransparant vanwege versnipperde besluitvorming. Om dit te voorkomen heeft K3Delta het gehele besluitvormingsproces, van ontwerpfase tot de uitvoering, samengebracht onder haar verantwoordelijkheid en heeft K3Delta zorggedragen voor een gecoördineerd planproces en vergunningenproces. Zo weet iedereen precies waar het project staat en waar het heen gaat. De vermarktbare grondstoffen leveren inkomsten op en de ongeschikte grondstromen worden hergebruikt in het gebied ten behoeve van natuurontwikkeling.