Uitvoering Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid van start

Na vele jaren zorgvuldige planvorming en vergunningverlening is het eindelijk zover dat het project ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid’ de uitvoering in gaat. Het plan is gebaseerd op de in 2004 bestuurlijk vastgestelde Visie Havikerpoort en maakt integraal onderdeel uit van een totale gebiedsvisie voor het gehele gebied tussen Veluwezoom en IJssel.

Zowel de visie Havikerpoort als het plan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid zijn door de ZEM Havikerwaard (thans K3Delta) samen met diverse overheden, Landgoed Middachten en natuurorganisaties ontwikkeld en uitgewerkt. Het betreft een natuurontwikkelingsproject dat door delfstoffenwinning gestalte krijgt en waarbij tevens gezorgd wordt voor langjarige fondsvorming voor Landgoed Middachten. Bij de voorbereiding van het plan is door informatieavonden en veldexcursies veel input vanuit de streek gekregen. Uiteraard is het plan veelvuldig kortgesloten met alle direct omwonenden. Het eindontwerp van het plan kunt u onderaan dit bericht aanklikken.

Sinds dit voorjaar zijn alle benodigde vergunningen voor dit project verleend. Het gaat daarbij om de watervergunning, ontgrondingsvergunning, vergunning wet natuurbescherming, ontheffing flora en fauna wet en de omgevingsvergunning. De werkzaamheden in het gebied worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase, die ca. drie jaar gaat duren, betreft de noordkant van het gebied op gronden van Landgoed Middachten.

Begin dit jaar is, natuurlijk ver voor het broedseizoen, het bosgebied verwijderd. Vervolgens is begin juni de uitvoering daadwerkelijk gestart. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bovenlaag (roofgrond), de klei en het winnen van het zand. Hierna wordt dit gedeelte opgeleverd als landbouwgebied ten behoeve van de agrariërs in het gebied. Langs de uiteindelijke oever komt een meer natuurlijke inrichting door flauwe taluds. Deze ontstaan door het aanbrengen van herinrichtingsspecie. Afgegraven grond welke weer gebruikt kan worden voor de verdere herinrichting van het gebied wordt tijdelijk in depot gezet. In de loop van de 1e fase worden aan de noordwestkant van het gebied bomen ingeplant.

Het totale project zal in vijf fases van circa drie jaar (de totale looptijd is ca. 15 jaar) uitgevoerd gaan worden. Voordat gestart wordt met de derde fase, is de eerste fase ingericht, en zo verder. Dit betekent dat het gebied zich ook gedurende de looptijd van het project al kan gaan ontwikkelen. In september zal het project in aanwezigheid van o.a. direct omwonenden, stuurgroepleden en andere betrokkenen officieel gestart worden. Ook zal er dan gelegenheid zijn om het werk daadwerkelijk te aanschouwen en zal er uitgebreid de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Alle betrokkenen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Heeft u op dit moment vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per mail via i.reerink@k3delta.nl.

Havikerwaard 9044 - hoofdfoto voorzijde nieuwsbrief DSC_5156 - foto bij MER Commissie 20170522_133217 Havikerwaard Zuid van start